Koszyk Twój koszyk jest pusty ...

Kategorie

» Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego www.rom.pl

§ 1 Informacje ogólne.
 
1. Sklep internetowy www.rom.pl  zwany dalej Sklepem prowadzony jest przez firmę:
P.P.H.U. "ROM" Marek Michałkowski
ul. Halicka 9, 31-036 Kraków
NIP: 676-011-06-19, REGON: 350113931

2. W Sklepie Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet poprzez prezentowanie aktualnej oferty.
3. W Sklepie możliwa jest również rezerwacja towarów, które Kupujący nabędzie i odbierze bezpośrednio w sklepie  ROM przy ulicy Halickiej 9 w Krakowie lub innym podanym punkcie sprzedaży i w tej sytuacji do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą odbioru towaru w wybranym punkcie sprzedaży. Sprzedawcą w takim przypadku jest właściwy podmiot prowadzący dany punkt sprzedaży. Taka umowa sprzedaży nie jest umową zawieraną przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, nie znajduje więc do niej zastosowania w szczególności § 5 pkt 7 Regulaminu. Sprzedawca informuje, że w przypadku płatności kartą płatniczą w punkcie sprzedaży, do ceny sprzedaży może zostać doliczona prowizja za taką formę płatności.  

§ 2 Składanie zamówień

1. Prezentowane w Sklepie ceny towarów są cenami brutto i podane są w polskich złotych a umowa sprzedaży      towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim
2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, które mogą dodatkowo zwiększać wartość zamówienia oraz różnią się do cen detalicznych obowiązujących w sklepie prowadzonym przez ROM przy  ul. Halickiej 9 w Krakowie oraz punktach sprzedaży.
3. Zamówienia na rezerwacje towarów są przyjmowane za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu, telefonicznie lub drogą mailową na konto sklep@rom.pl
4. Informacje zawarte na stronie www.rom.pl nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego
5. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez Sklep zamówienia jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówionego towaru.
6. Zamówienia są realizowane i przetwarzane standardowo poprzez obsługę Sklepu od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia sklepu ROM przy ul. Halickiej 9.
7. Procedura zakupu towarów w Sklepie jest następująca:
       a) na podstawie informacji o towarach zamieszczonych na stronie www.rom.pl, o których mowa w § 2 pkt 4 powyżej, Kupujący dokonuje wyboru towaru, którego zakupem jest zainteresowany oraz składa wstępne zamówienie na ten towar
       b) w odpowiedzi na wstępne zamówienie do Kupującego wysyłana jest pocztą elektroniczną wygenerowana automatycznie przez system informatyczny odpowiedź z tematem "Otrzymanie zamówienia z rom.pl" informujące Kupującego o otrzymaniu wstępnego zamówienia na towar z numerem oraz informacjami dotyczącymi wybranej formy płatności i dostawy
        c) akceptując informację otrzymaną z systemu informatycznego Kupujący składa ostateczne zamówienie, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru na warunkach opisanych na stronie www.rom.pl.
         d) do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego pocztą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia do realizacji ostatecznego zamówienia, o którym mowa w lit. c powyżej poprzez otrzymanie wiadomości elektronicznej z tematem "Przyjęcie zamówienia do realizacji z rom.pl" z nadanym wcześniej numerem.
         e) Kupujący otrzymuje następnie kolejne wiadomości elektroniczne z tematami "Zamówienie w trakcie realizacji z rom.pl" oraz na koniec wiadomość "Zrealizowanie zamówienia z rom.pl" potwierdzającego wysłanie towaru bezpośrednio do Klienta lub na wybrany punkt sprzedaży z możliwością jego odbioru.
8. W przypadku niedostępności części towarów objętych wstępnym zamówieniem Kupujący jest informowany o zaistniałej sytuacji przed złożeniem ostatecznego zamówienia, o którym mowa w pkt § 2 pkt 7 lit c. W takim przypadku Kupujący może złożyć ostateczne zamówienie wyłącznie na towary dostępne, zgodzić się na  wydłużenie czasu dostawy lub w całości zrezygnować z zakupu
9. Po wysłaniu do Klienta wiadomości „Przyjęcie zamówienia do realizacji z rom.pl” rozpoczyna się termin realizacji zamówienia przy wybraniu przez Klienta w opcjach odbiór osobisty lub płatności przy odbiorze przesyłki kurierskiej. W przypadku wybrania płatności przelewem terminrealizacji rozpoczyna się od momentu wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.
10. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy chyba że zaznaczono iż jest to towar naprawiany, powystawowy lub używany.
11. Po potwierdzeniu przez ROM złożonego zamówienia jego anulowanie może nastąpić wyłącznie za zgodą stron umowy za porozumieniem w formie wiadomości elektronicznej  lub telefonicznie korzystając z danych teleadresowych sklepu i musi być potwierdzone zmianą statusu zamówienia na „Anulowanie zamówienia z rom.pl”. Po wysłaniu informacji o zmianie statusu zamówienia na „Zrealizowanie zamówienia z www.rom.pl” nie można go anulować.
12. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie , wprowadzania nowych towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie mają wpływu na ostateczne zamówienia przyjęte do realizacji zgodnie z pkt § 2 pkt 7 lit c oraz lit. d powyżej. Ceny w Sklepie i ceny w sklepie ROM przy ul. Halickiej 9 oraz punktach odbioru mogą się różnić.
13. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

§ 3 Koszty i termin wysyłki

1. Zamówione towary są wysyłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep ma obowiązek poinformowania klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia i dokonanie wysyłki lub może wpłynąć na jej opóźnienie.
2. Termin dostawy zakupionego towaru wynosi od 1 do 4 dni i może ulec przedłużeniu jeżeli Kupujący wyraził na to zgodę zgodnie z  § 2 pkt 8 Regulaminu. Czas dostawy ulega wydłużeniu o dni świąteczne i soboty oraz o czas oczekiwania na zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Sklepu.
3. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn losowych zgodnie z odpowiednimi zapisami prawa przewozowego.
4. Wysokość kosztów wysyłki jest uzależniona jest od zakupionego towaru, rodzaju wybranego sposobu transportu zakupionych towarów oraz wybranego sposobu płatności.
    a) dla towarów o wadze do 30 kg i mieszczących się do opakowania którego najdłuższy bok ma długość poniżej 2mb i gdzie suma trzech boków nie przekracza 3 mb Klient może się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy na stronie koszyka Sklepu - po dodaniu wybranych towarów do koszyka. Na podanej stronie wyświetlą się dostępne formy i koszty wysyłek dla towarów znajdujących się w koszyku klienta w zależności wybranej formy dostawy.
   b) dla towarów których wymiary opakowania przekraczają podane w § 3 pkt 4 lit c parametry podane na stronie Sklepu ceny dostaw nie obowiązują i obsługa ROM przed przyjęciem zamówienia do realizacji skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia rzeczywistych kosztów transportu w zależności od wybranej formy dostawy.
5. Przy określonej wartości dodanych do koszyka towarów spełniających warunki w § 3 pkt 4 lit a sklep pokrywa koszt przesyłki zakupionych towarów. W przypadku gdy sklep pokrywa koszt wysyłki zakupionego towaru, od obsługi sklepu zależy jakim transportem towar zostanie dostarczony do klienta. Klientowi pozostaje zawsze wybór skorzystania z innej odpłatnej formy transportu.
6. Maksymalna wartość zamówienia przyjmowanego do realizacji przez Sklep to 13000 zł .

§ 4 Płatności

1. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT wystawianą przez Sprzedającego i wysyłaną w formie elektronicznej na podane konto e-mail Klienta.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za przy odbiorze towaru, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.
3. W przypadku zamówienia płatnego przelewem na konto lub kartą opłatę należy wnieść w całości w ciągu 7 dni od momentu przyjęcia przez sklep zamówienia do realizacji. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.

§ 5 Procedura reklamacji

1. W przypadku stwierdzenia po rozpakowaniu uszkodzenia sprzętu mogącego mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego lub uszkodzenia o którym nie było mowy w opisie produktu na stronie sklepu a także zauważonych różnic należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym poprzez zgłoszenie  tego faktu za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.rom.pl, telefoniczną lub poprzez wiadomość e-mail w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
2. Zgłoszenie  reklamacji dotyczące zakupionego towaru musi zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane w szczególności imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej www.rom.pl co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Klient otrzyma wiadomość informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzyma kolejną wiadomość e-mail zawierający dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego RMA które ważne jest 14 dni i po tym okresie w przypadku niedostarczenia reklamowanego towaru zostanie anulowane.
3. Reklamowany towar razem z opisem usterki lub wydrukowanym potwierdzeniem zgłoszenia reklamacyjnego z www.rom.pl należy dostarczyć osobiście lub przesyłką do serwisu P.P.H.U. „ROM” Marek Michałkowski w 31-036 Kraków przy ul. Halickiej 9 czytelnie oznaczając paczkę „Serwis” i podając jeśli został nadany nr RMA.
4. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzyma reklamowany sprzęt razem z informacją z serwisu opisującą przeprowadzone działania serwisu. Jeżeli reklamowany towar został wysłany do ROM przez Klienta zostanie on odesłany na adres Klienta na koszt ROM. W przypadku dostarczenia osobiście przez Klienta do serwisu po powiadomieniu o rozpatrzeniu reklamacji będzie oczekiwał na odbiór przez Klienta. Rewers wydany Klientowi w serwisie ROM przy przyjmowaniu sprzętu jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu bez sprawdzania danych odbierającego. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
5. W przypadku uznania reklamacji i braku możliwości naprawy serwis ROM dokona wymiany na towar o takich samych lub nie gorszych parametrach, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy Sprzedający dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży lub paragonu.
6. W przypadku wymiany lub zwrotu zakupionego towaru Klient proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze Sprzedającym w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
7. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 ze zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 a)     dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, 
 b)     umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 c)     świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 
 d)     świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
8. Towar, w stosunku do którego Kupujący odstąpił od umowy zgodnie z § 5  pkt 7, musi być zwrócony Sprzedawcy w stanie niezmienionym, czyli takim w jakim znajdował się w chwili jego otrzymania od Sprzedawcy, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Towar powinien być odesłany razem z wydrukowaną fakturą która otrzymał Klient i odpowiednim oświadczeniem lub wydrukowanym formularzem zwrotu dostępnym na www.rom.pl jeżeli wcześniej klient dokonał odpowiedniego zgłoszenia drogą elektroniczną. Przesyłkę należy wysłać na adres Sprzedającego z opisem „Zwrot” oraz numer RMA jeżeli został nadany. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 § 6 Zwrot pieniędzy

1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez Sklep przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy
2. Warunkiem wykonania zwrotu jest odesłanie zakupionego towaru wraz z paragonem lub fakturą na adres sklepu.
3. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane do Klienta w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez sprzedawcę zwróconego towaru.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych


1. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie ROM  i przetwarzanie  ich zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych oraz akceptuje postanowienia Regulaminu. Jednocześnie użytkownikowi konta przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Podane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy  przez Sprzedającego oraz po wyrażeniu zgody przez Klienta o informowaniu o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy ROM poprzez otrzymywanie „Newslettera”

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług i zamówień będących w trakcie wykonywania a dotychczasowi użytkownicy będą o zmianie regulaminu poinformowani poprzez wysłania na konto e-mail wiadomości lub poprzez komunikat podczas logowania.
4. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu www.rom.pl z zastrzeżeniem, że Klient uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu www.rom.pl
5. Sprzedawca nie jest producentem towarów prezentowanych w Sklepie. Jeżeli towar objęty jest gwarancją producenta, roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłaszać do serwisu wskazanego w załączonym do towaru dokumencie gwarancyjnym oraz zgodnie  z warunkami tam zamieszczonymi. W przypadku braku wskazania w karcie gwarancyjnej serwisu, do którego należy dostarczyć wadliwy towar, towar może być dostarczony na adres Sprzedawcy na koszt reklamującego. Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu oraz opisu usterki. W razie nie dostarczenia wymienionych dokumentów Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej
6. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży konsumenckiej w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141 poz.1176 ze zm.).
7. W przypadku dochodzenia roszczeń, o których mowa w § 8 pkt 6, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwy sprzęt na adres Sprzedawcy: P.P.H.U. „ROM” Marek Michałowski ul. Halicka 9 , 31-036 Kraków.
8. Aktualny Regulamin sklepu internetowego ROM jest dostępny pod adresem: http://www.rom.pl po wybraniu linku „Regulamin sklepu internetowego”, w brzmieniu obowiązującym Kupującego, może być również przesłany nieodpłatnie Kupującemu na każde jego żądanie w formie pisemnej lub elektronicznej.
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).